fbpx

PRIJAVA NA SEMINAR 13. februar - SYS Company edukacijski centar Efikasno upravljanje troškovima, prihodima i ulaganjima

Efikasno upravljanje troškovima, prihodima i ulaganjima

Upravljanje troškovima (Cost Management) može se definisati kao postizanje menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja troškova. Upravljanje troškovima predstavlja poseban način upravljanja preduzećem i vođenje poslovanja, gdje najveću važnost u postizanju organizacijskih ciljeva ima optimizacija troškova.

U praktičnom smislu, upravljanje troškovima podrazumijeva podvrgavanje troškova sistemu kontrole, odnosno podrazumijeva predviđanje, planiranje, budžetiranje, kontrolu troškova i na kraju analizu. Rezultat analize pokazuje ponašanje troškova u odnosu na promjene u okolnostima, kao i uzroke odstupanja od predviđenih troškova, a sve s ciljem njihovog zadržavanja u prihvatljivim granicama. Krajnji cilj je da se menadžerima osigura mogućnost izbora između mogućih alternativa, a u cilju postizanja optimalnih ekonomskih rezultata.

Upravljanje prihodima doprinosi povećanju ekonomske koristi tokom obračunskog razdoblja u obliku priliva ili povećanja imovine ili smanjenja obaveza, kada ti prilivi imaju za posljedicu povećanje kapitala.

Kada se govori o proaktivnom upravljanju troškovima i prihodima, onda nije riječ o brzim i kratkoročnim poboljšanjima, već o dugoročnom poboljšanju troškovnih i prihodovnih pozicija, odnosno dugoročnim prednostima u usporedbi s konkurencijom. Proaktivno upravljanje je ključno za ocjenu isplativosti ulaganja, njihovo procjenjivanje i praćenje.

Ulaganjem (investicijom) se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pod ulaganjem može se smatrati i ulaganje u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili u realne oblike imovine koje omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.

Seminarom će se savladati sve neophodne vještine za vođenje i upravljanje troškovima i prihodima, te alati za procjenu, praćenje, analizu i isplativost investicija. Konkretnije, naučit će se primjena kvantitativnih modela za procjenu vrijednosti rezultata (prihoda i troškova) projekata i investicija, odlučivanje o investicijama, računanje isplativosti, rentabilnosti i ekonomičnosti investicija i ulaganja, savladat će se strategije za vođenje projekta koje direktno zavise o prihodima i rashodima, kao i analize i kontrola pokazatelja učinaka i prepoznavanje ranih znakova i rizika unutar organizacije. Kroz seminar posebno će se obraditi pojedine kategorije prihoda i troškova koje su ključne za uspjeh pojedinog ulaganja.

Teme seminara:

Strateške odluke i konkurentske strategije upravljanja;

Promjene u savremenom poslovnom okruženju;

Upravljanje investicijama kroz upravljanje prihodima i troškovima;

Troškovno i menadžersko računovodstvo;

Alternativno poslovno odlučivanje;

 Upravljanje kapitalnim izdacima;

 Trošak amortizacije, vrste i utjecaj;

 Kontroling projektne dokumentacije, od odluke do ulaganja;

 Opravdanost i izvodivost projekata;

 Finansijska isplativost i metode procjene vrijednosti ulaganja;

 Kontroling troška finansiranja i analiza novčanih tokova;

 Pokazatelji učinka, analiza profitabilnosti i kontrola;

 Praktični primjeri.

Metodologija rada: 

Seminar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju, a tiče se upravljanja prihodima i troškovima, poslovnim odlukama i ulaganjem u različite vrste projekata odnosno investicija. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz niz praktičnih primjera, testova i vježbi. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Koristi za učesnika: 

Učesnici će imati višestruke koristi od seminara, od stjecanja novih znanja do kadrovskog jačanja, usvajanja novih vještina i efikasnijeg upravljanja prihodima i troškovima, te kontrolingom investicija. Nakon seminara povećava se mogućnost smanjenja grešaka koje se dešavaju u praksi kao što su izbor loših i neprofitabilnih ulaganja i izvora finansiranja, greške u obračunu troškova i projekcijama novčanih tokova i dr. Kroz seminar učesnici će steći sposobnost da racionalno procjene rizik, unaprijede vještine efikasne komunikacije kroz upravljanje prihodima i troškovima i kroz strateško donošenje odluka.

Cilj seminara:

Cilj ovog seminara je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na upravljanje troškovima i prihodima, te kvaliteta procjene i praćenja isplativosti ulaganja. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja.

Seminar je namijenjen:

Vlasnicima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, projektne jedinice, kontroling menadžerima, projekt menadžerima, zaposlenicima iz sektora/službi za kontroling, finansije i računovodstvo, javni i privatni sektor i svi oni koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja.

Predavač

mirna slika

dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta, te doktorirala na katedri finansija Ekonomskog fakulteta 2016. godine u oblasti biznisa-naučni studij. Kroz godine studije radila kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada. Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak,  ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom. Ista je objavila preko 80 stručnih članaka i bila predavač na više od 60 seminara.

Nabrojati ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač:

 Ovlašteni eksterni revizor izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

 Nacionalni certifikat Ovlašteni interni revizor, Specijalista za oblast: Privreda/Gospodarstvo, IT-informacione tehnologije, Budžet/NGO i Neprofitne organizacije, Banke i ostale finansijske institucije izdat od Instituta Internih revizora u BiH kod IIA Global;

 Certifikat internog revizora za javni sektor izdat od Ministarstva finansija;

 Stalni sudski vještak iz oblasti ekonomske struke (tri podoblasti: ekonomija i tržišni odnosi, finansije i računovodstvo i finansijsko izvještavanje) izdat od Ministarstva pravde;

 Certifikat „Metode tržišne procjene nekretnina (po RICS standardima)“;

 Certifikat „Property Development: Finansijska analiza projekta i istraživanje tržišta“;

 Certifikat „Income method of property valuation“;

 Certifikat Certifiiciranog računovođe izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

 Certifikat “Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (IFRS for SMEs)“ izdat od Svjetske Banka (The World Bank), IFRS Foundation, IFRS Education Initiative;

 Certifikat Internog auditora.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Efikasno upravljanje troškovima, prihodima i ulaganjima iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 07. februara 2020. godine iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

 Učešće na seminaru
 Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 Materijal za pisanje
 Potvrdu o učešću na seminaru
 Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 13. februara, 10-17h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: