Primjena forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara

Prevare u finansijskim izvještajima uslijed zloupotreba računovodstvenih standarda, postale su dio naše svakodnevnice. Prema istraživanjima ACFE – Association of Certified Fraud Examination, Report to the Nations, 2018., procjenjuje se da se na godišnjem nivou zbog prevara gubi 3-5% prihoda kompanija a medijan gubitaka po kompaniji iznosi preko 130.000 $.

Možemo sa sigurnošću reći da su prevarama izložena sva društva, bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti. Najviše prevara se događa u privatnim i malim društvima kao i u javnim preduzećima. Jedan od glavnih uzroka jeste nepostojanje odgovarajućeg sistema internih kontrola kao i nepostojanje efikasnog pravosudnog sistema.

Svrha forenzičnog računovodstva je otkriti nepravilnosti i prevare u poslovanju, a s obzirom na to da se radi o multidisciplinarnom pristupu, potrebna su znanja iz područja računovodstva, revizije, poslovne statistike, prava, finansijskog menadžmenta, informatike, poznavanja vještina verbalnog i neverbalnog komuniciranja.

Kako prepoznati i utvrditi postojanje prevare, na koji način se izvode, ko ih izvodi, pravni okvir poreske prevare, na koji način voditi forenzički intervju, poslovanje sa off-shore kompanijama, su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti ovaj seminar.

Teme sminara:

Seminar će obrađivati šest cjelina koje su vam potrebne da uđete u “svijet” forenzičkog računovodstva, a proći ćemo i kroz studiju slučaja za kompaniju “Agrokor”. Tematske cjeline smo podijelili kako slijedi:

Pravni okvir u Bosni i Hercegovini

U sklopu ove teme obradit ćemo sudski i tužilački sistem i krivična djela iz privrednog kriminala. Također, pojasniti ćemo na koji način treba pristupiti formiranju krivičnog predmeta, koje su faze istrage i, vrlo bitno, pojasniti zakonito prikupljanje dokumentacije, odnosno, dokaza. Zadnji dio predavanja će obuhvatiti sudsku praksu u Bosni i Hercegovini.

Forenzičko računovodstvo

Forenzičko računovodstvo će obuhvatiti primjenu tehnika i analitičkih vještina sa ciljem otkrivanja manipulacija u finansijskim izvještajima. U sklopu institucionalnog okvira ćemo predstaviti slučajeve U.S. Securities and Exchange Commission, te pojasniti tehnike kreativnog računovodstva i kako u konačnici pristupiti forenzičkoj reviziji.

Upoznavanje sa pojmom prevare i prevaranata

Ovaj dio predavanja će predstaviti i objasniti pojmove trougao prevare, dijamant prevare, profil počinioca prevara i teorije prevara.

Poreska forenzika i poreske prevare

U sklopu poreske forenzike ćemo obraditi prevare sa ulaznim i izlaznim porezima. Predstavit ćemo kružne prevare u zemljama Europske unije, a u zadnjem dijelu izlaganja pojasnit ćemo najznačajnije tipologije poreskih prevara.

Forenzički intervju

Komunikacija je važan alat u borbi protiv prevara. Na koji način trebate čitati verbalne i neverbalne znakove komunikacije tema je koju ćemo obraditi u ovom poglavlju. Također, naučit ćete kako trebate voditi intervju i koje faze intervju sadrži. Pojasnit ćemo kako da uvidite “lažna priznanja” i kako da postupate u toku intervjua.

Poslovanje sa Off-shore kompanijama

Off-shore poslovanje je osjetljiva oblast i u sklopu ove teme obradit ćemo pojmove poreske oaze, jurisdikcije tajnosti i Off-shore poslovanje. Definirat ćemo pojmove stvarnog vlasnika, bavit ćemo se osnovnim načelima Off-shore poslovanja i definirati tipologije pranja novca.

Studija slučaja

Za kraj predavanja ćemo predstaviti slučaj koji je aktuelan u regionu, a koji se odnosi na aferu „Agrokor“ u Hrvatskoj, gdje se još uvijek utvrđuju razmjere lažnog finansijskog izvještavanja i tek će se u budućnosti vidjeti posljedice obmanjivanja svih interesnih grupa. Upotrebom Beneish M score modela, mogu se vidjeti indicije u lažiranje finansijskih izvještaja prije nastanka navedene afere.

Cilj seminara:

Predstaviti forenzičko računovodstvo i kako otkriti prevare a shodno metodologiji ACFE – Association of Certified Fraud Examination. Seminarom će biti obuhvaćeni i pojašnjeni pojmovi: trougao prevare, dijamant prevare, “red flags-crvene zastavice”, profil počinioca prevara, tehnike verbalnog i neverbalnog komuniciranja. Također, pojasnit ćemo i načine kako da se postavite u borbi protiv prevara u Vašim kompanijama.

Tokom seminara ćemo pojasniti “kreativno računovodstvo” i šta zapravo rade kompanije kako bi uljepšale svoj poslovni rezultat. Pojasnit ćemo koje analitičke procedure i tehnike treba primjeniti kako bi uspješno uočili lažiranje finansijskih izvještaja. Naučit ćete tehnike vođenja forenzičkog intervjua a u posljednjem dijelu seminara ćemo proći kroz analizu finansijskih izvještaja, Beneish M score, odnos dug/EBITDA, Springate model kao i Altmanove modele.

Ovo su samo neka od pitanja na koja će učesnici seminara imati priliku da dobiju odgovore, da zajedno pokušamo riješiti dileme koje imaju, a sve kroz interaktivan pristup sa ciljem da stečena znanja koriste u svom daljnjem radu.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen osobama koje su spremne sticati nova znanja i sistematizovati postojeća znanja iz forenzičkog računovodstva. Isto tako seminar je namijenjen računovođama, internim revizorima, eksternim revizorima, bankarima, kreditnim analitičarima, poreznim savjetnicima, rukovodiocima finansija i računovodstva, svim nivoima menadžera koji rade na poslovima upravljanja, kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva, upravama društava i vlasnicima pravnih lica.

Predavač

0 (3)

Fahrudin Hasanović

Internom revizijom se bavi više od petnaest godina, a radno iskustvo je sticao u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank Sarajevo i BH Telecom Sarajevo. Vršio je dužnost predsjednika i člana Odbora za reviziju u više privrednih društava. Pored toga, bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više članaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer finansijski menadžment. Vlasnik je domene i web sajta: www.forensicandfraud.ba. Dugogodišnji je član i predavač u Institutu za internu reviziju BiH. Član je Saveza računovođa i revizora FBIH/RS. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, trčanjem i skijanjem.

Nabrajat ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač:

Certifikat za forenzičkog računovođu,
Licenca za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala,
External Quality Assessor in accordance with the IIA Standards,
Nacionalni Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH (oblast: banke, IT i javni sektor/NGO),
Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija,
Diploma za „Forensic Accounting Level 4“ izdata od ABC Awards & Certa Awards, UK.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Primjena forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 27. septembra 2019. godine iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

 Učešće na seminaru
 Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 Materijal za pisanje
 Potvrdu o učešću na seminaru
 Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 03. oktobar, 09-16h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: