fbpx

PRIJAVA NA SEMINAR 25. juni - Hotel Hills Sarajevo Congress & Termal spa Resort GDPR Uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

GDPR Uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Sva privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Različiti su izazovi sa kojima se susreću obveznici primjene ovog zakona. Fokus ovog seminara je na aspektima praktične primjene Zakona, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Zakon predviđa niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Kako biste to izbjegli neophodno je da ovaj Zakon pravilno primijenite u vašoj organizaciji. Uredbom Europske unije o zaštiti ličnih podataka, poznatijom kao GDPR, uvedene su nove obaveze svim pravnim licima iz BiH koji imaju klijente u državama članicama EU. U skladu sa zahtjevima EU Uredbe obaveza pravnih lica je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koje se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Jedan od preduslova za modifikaciju poslovnih procesa u praksi je i izrada novih internih akata, te u tom kontekstu odabir najoptimalnijih modela pravilne primjene i pristupa prilagođenog svakoj organizaciji. S ciljem ujednačavanja našeg zakonskog okvira, trenutno je u proceduri novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH. Na seminaru će biti prezentovan sistematizovani sažetak praktičnih informacija koje su relevantne za adekvatnu pripremu za implementaciju novih zakonskih rješenja. 

Na radionici u sklopu seminara kreirat će se interaktivna komunikacija učesnika i predavača koji posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u primjeni Zakona i koji je i certificirani trener za oblast zaštite podataka.
Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vodstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj kompaniji/organizaciji.

Na seminaru ćete saznati:

Šta su sve lični podaci i koje zbirke ličnih podataka vaša kompanija ima;

Šta sve mora vaša kompanija da uradi u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka;

Kako se uspostavlja evidencija o zbirkama ličnih podataka;

Šta sve mora vaša kompanija da uradi u kontekstu Uredbe GDPR;

 Kakva je praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka;

Koje su najčešće greške u praksi.

 

TEME SEMINARA

01 – Osnovni pojmovi zaštite ličnih podataka


Upoznavanje učesnika sa osnovnim pojmovima lični podatak, nosilac podataka, vrste podataka, kontrolor, obrađivač, zbirke ličnih podataka i dr.

02 – Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih podataka


Upoznvanje sa EU i BiH pravnim okvirom zaštite ličnih podataka: Uredba GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH kao i institucionalnim okvirom – Agencijom za zaštitu ličnih podataka.

03 – Standardi obrade ličnih podataka u skladu sa  Zakonom i GDPR Uredbom – šta su novine


Uredba GDPR dodatno, na novi, način usložnjava problematiku zaštite ličnih podataka. U ovom dijelu radionice učesnici će biti upoznati sa najvažnijim sadržajima GDPR.

04 – Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke


Svako privredno društvo/kompanija/organizacija ima vlastite evidencije o radnicima, evidencije o obračunatim platama, evidencije o klijentima, evidencije o videonadzoru i druge vlastite evidencije ovisno o svojoj djelatnosti.

05 – Priprema za usaglašavanje sa novim Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH


Novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH usaglašava naš pravni okvir sa EU Uredbom GDPR i na jedan zahtjevniji način od postojećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka normira ovu oblast.

06 – Postupak ustupanja podataka drugim subjektima


Svako privredno društvo/kompanija/organizacija ima vlastite evidencije a podatke iz tih evidencija o nosiocima ličnih podatka može ustupati i drugim subjektima kao i pod određenim okolnostima vršiti transfer tih podataka u inostranstvo.

07 – Praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka – inspekcijski nadzor


Učesnici će biti upoznati sa radom i nadležnostima Agencije, sa Glavnim registrom uspostavljenim pri Agenciji te svojim obavezama u smislu inspekcijskog nadzora Agencije.

08 – Najčešće greške u praksi


Učesnici će biti upoznati sa najčešćim greškama u primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, te kako mogu i trebaju izbjeći te greške.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svim zaposlenicima u vašoj kompaniji koji rade evidencijama koje sadrže lične podatke, pravnicima, inžinjerima, IT stručnjacima, ekonomistima i dr.

PREDAVAČ

Muhamed Mujakić je certificirani trener za oblast zaštite podataka sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH a sudija je arbitar pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

CIJENA

Kotizacija za učešće na seminaru GDPR Uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH iznosi 350,00 KM (+17% PDV). 

U slučaju prijave 2 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje osvježenje na pauzama i zajednički ručak.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA

Hotel Hills Sarajevo Congress & Termal spa Resort

Adresa: Butmirska cesta 18, Ilidža 71210

Vrijeme: 25. juni, 09-16h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: info@sys.ba, Tel: 033 931 000

REFERENCE

Menprom
Menprom
Tehnograd Company Tuzla
Tehnograd Company Tuzla

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije. SYS Company za svoj zadatak prvenstveno ima razvijanje povjerenja, partnerstva i potražnje za proizvodima svojih principala, a na tom putu ulažemo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje proizvoda od strane partnera i krajnjih korisnika.

Našim klijentima pružamo sveobuhvatnu uslugu realizacije IT projekata, poslovnog savjetovanja i edukacije, u skladu s njihovim potrebama, a čija kvaliteta je utemeljena na primjeni savremenih pristupa u poslovanju te višegodišnjem praktičnom iskustvu užeg tima i dokazanih stručnjaka s kojima surađujemo.

Naše iskustvo u distribuciji, poslovnim procesima te implementaciji IT rješenja odnosi se na srednje i velike kompanije unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

SYS Company je autorizirani distributer:
Cisco Systems
Microsoft
DellEMC
Dahua Technology

Rittal
Honeywell
Infosec

 

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: