fbpx

PRIJAVA NA SEMINAR 19. decembar - SYS Company edukacijski centar Uloga interne kontrole i revizije u efikasnom upravljanju rizicima

Uloga interne kontrole i revizije u efikasnom upravljanju rizicima

Upravljanje rizicima i procesima direktno je povezano sa sistemom internih kontrola. Interna kontrola je proces koji provode svi nivoi menadžmenta i radnici kompanije sa svrhom podrške ostvarenju ciljeva vezanih uz poslovanje, izvještavanje i usklađenost s eksternom i internom revizijom i regulativom. Efikasno upravljanje rizicima nemoguće je bez efikasnog sistema internih kontrola.

Interna revizija je kontrolna funkcija koja stvara dodatnu vrijednost na način da nezavisno i objektivno procjenjuje učinkovitost upravljanja rizicima i kontrolama. Interna revizija pomaže kompaniji u ispunjenju ciljeva i poboljšanju poslovanja. Interna revizija ima posebnu ulogu, budući da procjenjuje efikasnost sistema internih kontrola i upravljanja rizicima i to u svim poslovnim procesima i svim organizacijskim jedinicama. Svojim preporukama interna revizija utječe na smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu, stoga bi internu reviziju trebala imati svaka kompanija, a ne samo one kojima je to zakonska obaveza.

Efikasnost internih procesa i mjerenje rizika povezanih uz iste sve više dolazi u fokus svakodnevnog poslovanja. U programu seminara želimo da pokrijemo sve oblasti iz upravljanja procesima i rizicima, objasnimo usku vezu i ulogu internih kontrola i interne revizije, te stoga nudimo obuku ne samo za zaposlene iz finansijskog sektora, računovodstva, interne revizije, već i za sve one koji su direktno ili indirektno povezani sa upravljanjem procesima i rizicima, od najvišeg nivoa menadžmenta do najnižeg nivoa u hijerarhijskoj strukturi.

Nakon uspješnog završetka seminara, učesnici će moći identifikovati potencijale pomoću postojećih upravljačkih instrumenata tokom rada, analizirati temeljne procese i rizike i istaknuti mjere za optimizaciju. Fokus je na upravljanju po principu vrijednost za novac, upravljanju rizicima i procesima kroz internu kontrolu, reviziju i efikasnu komunikaciju.

Teme seminara:

 Definicija i područje primjene internih kontrola

 Osnove i definicija interne revizije

 Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije i etički kodeks

 Regulatorni okvir interne revizije

 Proces interne revizije, procjena rizika, planiranje i vrste revizije

 Povezanost interne revizije i internih kontrola – važnost međusobne koordinacije svih organizacionih jedinica

 Metodološki okvir sistema internih kontrola- COSO model

 Praktični osvrt i problemi pri upravljačkoj odgovornosti, prenosu ovlaštenja i definisanju vlasnika procesa, izbjegavanje sukoba interesa

 Kompleksnost mjerenja upravljanja po principu „vrijednost za novac“, izvršenje vs odgovornost

 Važnost pravilnog definisanja procesa, podprocesa, procedura, aktivnosti i pratećih rizika

 Definisanje ključnih nosioca aktivnosti, odgovornosti i ovlaštenja

 Definisanje ključnih procesa i kritičnih tačaka procesa

 Definisanje rizika i određivanje ključnih kategorija rizika, smjernice za efikasno upravljanje rizicima

 Tretman rizika

 Problemi pri nepoštivanju usvojenih akata

 Stvaranje nove vrijednosti

 Upute za izradu mape procesa – definisanje razlika između procesa, podprocesa, procedura i aktivnosti

 Upute za izradu registra/mape rizika

Metodologija rada:

Seminar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju, a tiče se internih kontrola, interne revizije, upravljanja procesima i rizicima, donošenja dobrih poslovnih odluka, planiranja i budžetiranja. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz primjere. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Cilj seminara je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa:

 Konceptom i svrhom sistema internih kontrola u upravljanju rizicima i procesima

 Dizajniranjem efikasne kontrole u procesu rada, implementiranjem i nadziranjem iste

 Konceptom i svrhom interne revizije, metodologijom provođenja interne revizije, utjecajem na upravljanje rizicima i procesima, te utjecajem na korporativno upravljanje u cjelini

 Procesima optimizacije u kompaniji

 Potrebnim inputima za izradu mape procesa i registra rizika

 Analizom za poboljšanje operativnih, ključnih i strateških procesa

 Analizom kapaciteta i planiranjem na osnovu ključnih pokazatelja poslovanja

Seminar je namijenjen:

Vlasnicima i svim razinama menadžmenta u kompaniji ili instituciji, tim liderima, internim i eksternim revizorima, radnicima u funkciji upravljanja rizicima, usklađenosti, unaprjeđenju poslovnih procesa te svim radnicima koji rade na izradi internih akata (procedura, uputa za rad i sl.) i radnicima koji rade na izvještavanju.

Predavač

mirna slika

dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta, te doktorirala na katedri finansija Ekonomskog fakulteta 2016. godine u oblasti biznisa-naučni studij. Kroz godine studije radila kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada. Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Nabrojati ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač:

 Ovlašteni eksterni revizor izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

 Nacionalni certifikat Ovlašteni interni revizor, Specijalista za oblast: Privreda/Gospodarstvo, IT-informacione tehnologije, Budžet/NGO i Neprofitne organizacije, Banke i ostale finansijske institucije izdat od Instituta Internih revizora u BiH kod IIA Global;

 Certifikat internog revizora za javni sektor izdat od Ministarstva finansija;

 Stalni sudski vještak iz oblasti ekonomske struke (tri podoblasti: ekonomija i tržišni odnosi, finansije i računovodstvo i finansijsko izvještavanje) izdat od Ministarstva pravde;

 Certifikat „Metode tržišne procjene nekretnina (po RICS standardima)“;

 Certifikat „Property Development: Finansijska analiza projekta i istraživanje tržišta“;

 Certifikat „Income method of property valuation“;

 Certifikat Certifiiciranog računovođe izdat od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH;

 Certifikat “Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (IFRS for SMEs)“ izdat od Svjetske Banka (The World Bank), IFRS Foundation, IFRS Education Initiative;

 Certifikat Internog auditora.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Uloga interne kontrole i revizije u efikasnom upravljanju rizicima iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 14. decembra 2019. godine iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

​Cijena uključuje:

 Učešće na seminaru
 Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 Materijal za pisanje
 Potvrdu o učešću na seminaru
 Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Mjesto i vrijeme održavanja seminara

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 19. decembar, 10-17h

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem:

E-mail: edu@sys.ba, Tel: 033 931 000

Izjave polaznika

Cjelokupan sadržaj seminara je savršeno prilagođen ciljanoj grupi. Odlična interakcija između predavača i polaznika tokom cijelog seminara.

Amela Musić
inMotion d.o.o.

Jako kreativno izlaganje od strane gospodina Mladena i gospodina Emira. Njihovi savjeti diraju u samu srž naših problema i smatram da nakon ovog seminara moj pristup poslu i rezultati će biti znatno efikasniji. Hvala od srca i želim vam sve najbolje.

Admir Ališehović
inMotion d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio odličan! Damir Sokolović veoma dobro pripremljen predavač sa realnim pogledom na proces poslovanja. Sve pohvale za kompletnu organizaciju seminara!

Armin Gadžo
Gadžo Comerc d.o.o.

Seminar Finansijski kontroling je bio vrlo koristan. Predavač je vrlo zanimljiv, u objašnjavanju koristi primjere iz prakse što olakšava razumijevanje samog predavanja.

Sanja Stjepanović
Sarajevska berza - burza

Cjelokupni utisak za seminar Finansijski kontroling je odličan. Predavač Damir Sokolović je na veoma interesantan način, kroz svoje izlaganje uspio da ja kao polaznik seminara povežem pojedine procese u svojoj firmi tj. da ih bolje razumijem.

Selma Ahmetović
PBH Technologies d.o.o.

Jako dobro pripremljen seminar sa akcentom na bitne segmente kontrolinga. Veoma dobro ukomponovana praktična primjena.

Berina Oruč Mirvić
Robot General Trading Co d.o.o.

Cjelovit i poučan seminar sa konkretnim primjerima popraćenim još konkretnijim prijedlozima za unaprijeđenije ličnih vještina. Iskrene preporuke!

Hamza Okanović
inMotion d.o.o.

Reference

SYS Company d.o.o. je bosanskohercegovačka IT kompanija osnovana 1999. godine. Od samog osnivanja, etablirao se kao istinski value added distributer sa ciljem da svojim partnerima i korisnicima pruži najveći mogući kvalitet proizvoda i usluga, što je i danas osnovna odlika kompanije.

Naše višegodišnje iskustvo u distribuciji, analizi poslovnih i IT procesa, te implementaciji IT rješenja smo sticali kako kod malih, tako i kod srednje velikim i enterprise kompanijama unutar različitih grana poslovanja kao što su telekomunikacije, proizvodnja, bankarstvo, osiguranje, distribucija, maloprodaja i vladine institucije.

Izvrsnost je ono što nas istinski pokreće. Vodeću poziciju na tržištu gradimo na stručnosti našeg prodajnog i inžinjerskog kadra, praćenju postojećih i kreiranju novih trendova na IT tržištu, kao i na pružanju podrške poslovnim procesima i sistemima naših partnera i korisnika.

Naša misija je razvijanje povjerenja i partnerstva, a naš primarni zadatak je razvijanje potražnje za proizvodima i rješenjima svojih principala, te profesionalnim uslugama našeg iskusnog inžinjerskog tima. Na tom putu konstantno investiramo u razvoj i oplemenjivanje tržišta, podstičući razumijevanje cjelokupnih rješenja od strane partnera i krajnjih korisnika.

SYS Company 1999. godine postao je autorizirani Cisco Systems distributer za Bosnu i Hercegovinu, da bi već u drugoj godini poslovanja dobili status autoriziranog Microsoft distributera za Bosnu i Hercegovinu. Distribucijski portfolio širimo 2003. godine, kada smo upotpunili našu ponudu sa infrastrukturalnim rješenjima kompanije Rittal, dok smo 2007. godine započeli saradnju i sa francuskim proizvođačem rješenja za besprekidno napajanje Infosec.

Prepoznati kao istinski value added distributor, 2008. godine postajemo autorizirani distributer EMC2 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je ova distribucija proširena sa kompletnim Dell Technologies value portfoliom.

2017. godinu započinjemo sa distribucijom proizvoda iz scanning and printing portfolia Honeywell, još jednog svjetski poznatog proizvođača, da bismo krajem 2018. godine potpisali distributerski ugovor sa još jednim svjetskim liderom, ovaj put na polju video-nadzora, kontrole pristupa i video-prezentacijske opreme, Dahua Technology.

Posebno smo ponosni da 2019. otvaramo vrata SYS Company edukacijskog centra sa 4 moderno opremljene sale kapaciteta 80 mjesta. SYS Company edukacijski centar svojim će polaznicima omogućiti pohađanje inovativnih IT i poslovnih edukacija čiji se programi temelje na višegodišnjem iskustvu naših konsultanata u implementaciji vodećih tehnologija u različitim granama industrije.

Budite na vrijeme informisani o našim uslugama i akcijama.

Prijavite se na našu mailing listu: